Category Archives: ແນະນໍາ

ປະຫວັດແຂວງອຸດົມໄຊ

 ແຂວງອຸດົມໄຊ ແຕ່ກ່ອນເປັນພຽງເຂດໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບແຂວງຫລວງພະບາງ ມາຮອດປີ ຄ.ສ 1956 ໂຮມເອົາ ເມືອງຄື: ເມືອງໄຊເມືອງຮຸນ ແລະ ເມືອງປາກທາ ມາສ້າງຕັ້ງເປັນກິ່ງແຂວງໄຊຍະພູມຂຶ້ນກັບແຂວງຫລວງພະບາງ.

 

      ພາຍຫຼັງເມືອງໄຊ ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍປີ 1961ສູນກາງພັກຈຶ່ງຕົກລົງເອົາກິ່ງແຂວງດັ່ງກ່າວ ມາສ້າງເປັນແຂວງລ້ານຊ້າງ ໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ ປີ 1962; ມາຮອດປີ 1965 ແຂວງລ້ານຊ້າງກໍໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນແຂວງເມືອງໄຊ ແລະ ມາເຖິງປີ 1967 ແຂວງເມືອງໄຊຈຶ່ງປ່ຽນຊື່ມາເປັນແຂວງອຸດົມໄຊຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

2. ທີ່ຕັ້ງ,ຈຸດພິເສດ -ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ

ແຂວງອຸດົມໄຊເປັນແຂວງໜື່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງພາກເໜືອລາວ,ເຊີ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໃຫ້ເປັນແຂວງຂື້ນໃນວັນທີ່ 15 / 7 / 1962, ແຂວງອຸດົມໄຊ ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງກາງເສັ້ນຂະໜານ 20, 15 ແລະ ເສັ້ນຂະໜານ 200,30  ເໜືອ ເປັນແຂວງທີ່ຕັ້ງຢູ່ຈຸດໃຈກາງຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອຄື໋

ທິດເໜືອຕິດກັບ ສປ ຈີນ 24,4 ກິໂລແມັດ ແລະ  ແຂວງຜົ້ງສາລີ  66,5 ກິໂລແມັດ.

ທິດໃຕ້ຕິດກັບ ແຂວງໄຊຍະບູລີ  120 ກິໂລແມັດ.

ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 183,25 ກິໂລແມັດ.

ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 160 ກິໂລແມັດ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ 110 ກິໂລແມັດ .

ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 15.370 ກິໂລຕາແມັດ . ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 307.622 ຄົນ,  ຍິງ 151.371 ຄົນ; ແຂວງອຸດົມໄຊ ກວມ 85% ຂອງເນື້ອທີ່ພູດອຍ ພື້ນທີ່ສູງ-ຊັນໃນລະດັບ 300-1.850 ແມັດ ( ທຽບກັບໜ້ານ້ຳທະເລ) , ເສັ້ນຊາຍແດນຕີດກັບ ສປ ຈີນ 24,4 ກິໂລແມັດ, ຂອບເຂດຫຼັກໝາຍທີ່ 27-28 ລະຫວ່າງບ້ານໝູຕືນ ເມືອງນາໝໍ້ ຫາບ້ານສ້າງຍອງ ເມືອງລ້າ ສປ ຈີນ

      ຂອບເຂດການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ ປະກອບມີ 7 ເມືອງຄື:

1). ເມືອງໄຊ: ເປັນເມືອງເທສະບານແຂວງ , ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 2.817  ກິໂລຕາແມັດ ມີ 97 ບ້ານ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 79.535 ຄົນ, ຍີງ: 38.920 ຄົນ, 14,600 ຄົວເຮືອນ, ຈັດແບ່ງເປັນ 11 ເຂດຄຸ້ມຄອງ, ຫຼັງຊຸມ 1990  ມີ 12 ຕາແສງ , ສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ 27 ຄົນຕໍ່ 1 ກິໂລຕາແມັດ.

2).ເມືອງຮຸນ: ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ  2.778 ກິໂລຕາແມັດ, ມີ: 93 ບ້ານ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 74.254 ຄົນ, ຍີງ: 36.110 ຄົນ, 13,100 ຄົວເຮືອນ, ຈັດແບ່ງເປັນ 14 ເຂດຄຸ້ມຄອງ, ຫຼັງຊຸມ ປີ 1990 ມີ 15 ຕາແສງ, ສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ 21 ຄົນຕໍ່ 1 ກິໂລຕາແມັດ.

3). ເມືອງແບງ: ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ  2221 ກິໂລຕາແມັດ, ມີ  58 ບ້ານ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 37.491 ຄົນ, ຍີງ: 18.751 ຄົນ, 7,200 ຄົວເຮືອນ, ຈັດແບ່ງເປັນ 4 ເຂດຄຸ້ມຄອງ, ຫຼັງຊຸມປີ 1990 ມີ 9 ຕາແສງ, ສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ 14 ຄົນຕໍ່ 1 ກິໂລຕາແມັດ.

4). ເມືອງນາໝໍ້: ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ  2070 ກິໂລຕາແມັດ, ມີ 62 ບ້ານ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 38,826 ຄົນ, ຍີງ: 19,461 ຄົນ, 7,000 ຄົວເຮືອນ ຈັດແບ່ງເປັນ 8 ເຂດຄຸ້ມຄອງ, ຫຼັງຊຸມປີ 1990 ມີ 9  ຕາແສງ, ສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ 9 ຄົນຕໍ່ 1 ກິໂລຕາແມັດ.

5).ເມືອງຫຼາ: ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ  1917  ກິໂລຕາແມັດ, ມີ 44 ບ້ານ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 17.173 ຄົນ, ຍີງ: 8.474 ຄົນ, 3,500 ຄົວເຮືອນ ຈັດແບ່ງເປັນ 6 ເຂດຄຸ້ມຄອງ, ຫຼັງຊຸມ ປີ 1990 ມີ  6  ຕາແສງ, ສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ 10 ຄົນຕໍ່ 1 ກິໂລຕາແມັດ.

6).ເມືອງງາ: ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ  2359  ກິໂລຕາແມັດ, ມີ: 62 ບ້ານ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 30,938 ຄົນ, ຍີງ: 14.942 ຄົນ, 5,700 ຄົວເຮືອນ ຈັດແບ່ງເປັນ 8 ເຂດຄຸ້ມຄອງ, ຫຼັງຊຸມປີ 1990 ມີ 8  ຕາແສງ, ສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ 13 ຄົນຕໍ່ 1 ກິໂລຕາແມັດ.

7).ເມືອງປາກແບງ: ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ  1.208 ກິໂລຕາແມັດ, ມີ 55  ບ້ານ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 29,405 ຄົນ, ຍີງ: 14.659 ຄົນ ຈັດແບ່ງເປັນ 11 ເຂດຄຸ້ມຄອງ, ຫຼັງຊຸມປີ 1990 ມີ 11 ຕາແສງ, ສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ 30 ຄົນຕໍ່ 1 ກິໂລຕາແມັດ.

ສັງລວມແລ້ວ:  ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 307.622 ຄົນ, ຍີງ: 151.317 ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 15,370 ກິໂລຕາແມັດ, ເທົ່າກັບ 6,5% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ, ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ່ 9 ຂອງ ສປປ ລາວ. ສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ 15 ຄົນຕໍ່ 1 ກິໂລຕາແມັດ.